٠•● چارلـــــــــــی چـــــــــــــــــاپلین●●٠

بهــتـریـن دوستـم آیـنـه اســت ، چـون وقـتـی گـریـه مـیـکـنـم او نـمـی خـنـدد .

٠•● چارلـــــــــــی چـــــــــــــــــاپلین●●٠

/ 0 نظر / 12 بازدید