تاریخ

آیینه عبرت

خواستگاری نادرشاه از امپراتریس روسیه!
ساعت ۱٢:٢٩ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٩/۳/۱٤   کلمات کلیدی: نادرشاه

خواستگاری نادرشاه از امپراتریس روسیه!

     هنگامی که گروهی از بازرگانان روس با " اجناس نفیسه و امتعه و اقمشه "؛ نزد نادر بار یافته بودند؛ ‌‌" ... در حین حضور نواب صاحب‌قران از جماعت تجار و احوال و پرسش پادشاهی آقا بانو‌(منظور آنا ایوانوانا می‌باشد) نمودند که زن چگونه پادشاهی می‌کند؟ و ارکان دولت او چگونه خدمت می‌نمایند؟ ایشان گفته بودند که پادشاهی ما به ارث می‌باشد؛ از زمان عیسی تا حال آباء و اجداد ما ذکوراً و اناثاً خدمت آن درگاه می‌نمایند؛ خواه زن باشد و خواه مرد که از ما طایفه خللی راه نمی‌یابد. نواب صاحب‌قران فرمودند که چه شود که بین ما و آن عقد ازدواج رو نماید که دولت یکی شود. تجاران عرض؛ که مژده بهتر از این نمی‌باشد. "

     هنگامی که نمایندگان نادر نامه و پیشکش‌هایی از وی نزد " آقا بانو " بردند و امپراتور از پیشنهاد نادر مبنی بر " اتحاد و یگانگی و مواصلت فیمابین زهره و مشتری " آگاه شد در پاسخ چنین نوشت:

     " ما مملکت و خود را به هیچ وجه از تو دریغ نداریم؛ اما لازم مواصلت چنان است به مذهب حضرت عیسی(ع) که داماد وارد حجله ناز می‌گردد. هر گاه شما اراده اتحاد و یگانگی دارید باید چند یومی به عنوان ملاقات وارد این دیار گردید و با هم نمک خورده بعد الیوم نظر به خواهش شما معمول خواهم داشت.

از کتاب نخستین رویاروییهای اندیشه‌گران ایران با دو رویه تمدن بورژووازی غرب از دکتر عبدالهادی حائری؛ ص ۱۹۸  

http://storyofhistory.blogfa.com